جدیدترین نقد و بررسی‌ها

کنترلر مدل 8070 محصول شرکت فاگور

۸۰۷۰ محصول شرکت فاگور:

۸۰۷۰ شرکت فاگور (Fagor) اسپانیا یک دستگاه پیشرفته‌ است. این دستگاه به روزترین دستگاه کنترلر سی ان سی بوده و برای دستگاه‌های سی ان سی با تعداد محور بالا مناسب است. کنترلر ۸۰۷۰ به علت داشتن سی پی یو (CPU)  بسیار قوی، سرعت پردازش بالایی داشته و با استفاده از خروجی‌ اترنت به سرعت اطلاعات را انتقال می‌دهد.

تراش FAGOR 8070 یک کنترل CNC از آخرین نسل محصولات شرکت است که ترکیبی از بهترین ویژگی‌های عملکرد و بالاترین انعطاف پذیری بهره برداری است. این کنترلر پیشرفته CNC براساس دانش و مهارت فنی فاگور به استاندارد جهانی در زمینه کامپیوتر (رایانه) سازگار است. این کنترلر تا حداکثر 28 محور (و به طور همزمان)، چهار اسپیندل اصلی، چهار مخزن ابزار و چهار کانال پردازش را کنترل می‌کند - 它结合了最佳的性能特点及操作最大的灵活性的最新一代产品的FAGOR8070数控车床控制。这种先进的基于控制器的FAGOR数控知识和技术技能的国际标准计算机(PC)兼容的领域。这显示多达28轴(同时),四主轴,四缸,四信道处理控制工具 -

۸۰۷۰ هر دونوع اسپیندل دیجیتال و آنالوگ را کنترل می‌نماید. همچنین این کنترلر دارای محیط گرافیکی پیشرفته‌ای است که می‌توان در داخل آن به مدل سازی برای عملیات ماشینکاری پرداخت.

FAGOR 8070 CNC lathe control of the latest generation product that combines the best performance features and maximum flexibility of operation. This advanced controller-based CNC FAGOR knowledge and technical skills to international standards in the field of computer (PC) compatible. This shows up to 28 axes (and simultaneously), four main spindle, four-cylinder and four-channel process control tools - FAGOR 8070 CNC управления токарный последнего поколения продукта, который сочетает в себе лучшие эксплуатационные характеристики и максимальную гибкость работы. Этот усовершенствованный контроллер на базе знаний с ЧПУ FAGOR и технических навыков по международным стандартам в области компьютера (ПК) совместим. Это показывает, до 28 осей (и одновременно), четыре основных шпинделя, с четырьмя цилиндрами и четырьмя каналами инструментов управления технологическими процессами - FAGOR 8070 CNC torna tezgahı, en iyi performans özelliklerini ve maksimum esneklik operasyonunu birleştiren en son nesil ürünün kontrolü. Bu gelişmiş denetleyiciye dayanan CNC FAGOR bilgisi ve teknik becerileri uluslararası standartlardaki bilgisayar (PC) ile uyumludur. Bu, 28 eksene (ve aynı anda), dört ana işmili, dört silindirli ve dört kanallı proses kontrol aleti

کنترلر ۸۰۷۰ شرکت فاگور در حالت پیش‌فرض ۵۱۲ مگابایت حافظه دارد (۱گیگابایت انتخابی) و می‌توان با استفاده از فلش (Compact Flash) مقدار آن را اضافه نمود.(۴، ۸ و ۱۶ گیگابایت)

این کنترلر طوری ساخته شده است که کاملا با زبان استاندارد برنامه‌نویسی ISO و زبان سطح بالای فاگور تطابق دارد و همچنین با استفاده از شبیه‌ساز سه‌بعدی خود، عملیات ماشینکاری بصورت خطی، دایروی و مارپیچ در هفت محور همزمان نشان می‌دهد. کنترلر ۸۰۷۰ فاگور دارای یک آنالیزور هوشمند برروی بورد خود است.

FAGOR 8070 Commande à commande numérique CNC du produit de dernière génération qui combine les meilleures caractéristiques de performance et une flexibilité maximale de fonctionnement. Cette avancée CNC FAGOR contrôleur de connaissances et de compétences techniques aux normes internationales dans le domaine de l'ordinateur (PC) compatible. Cela montre jusqu'à 28 axes (et simultanément), quatre outils de commande de process de broche principale, quatre cylindres et quatre canaux - FAGOR 8070 CNC-Drehmaschine Steuerung der neuesten Generation Produkt, das die besten Leistungsmerkmale und maximale Flexibilität des Betriebs kombiniert. Diese fortschrittliche Controller-basierte CNC FAGOR Wissen und technische Fähigkeiten auf internationale Standards im Bereich der Computer (PC) kompatibel. Dies zeigt bis zu 28 Achsen (und gleichzeitig) vier Hauptspindel-, Vierzylinder- und Vier-Kanal-Prozesssteuerungswerkzeuge - FAGOR 8070 il controllo tornio a controllo numerico del prodotto di ultima generazione che combina le migliori caratteristiche di prestazioni e massima flessibilità di funzionamento. Questo avanzato della conoscenza basata su controller CNC FAGOR e competenze tecniche per gli standard internazionali in materia di compatibilità computer (PC). Questo dimostra fino a 28 assi (e contemporaneamente), quattro principali mandrino, a quattro cilindri e quattro canali strumenti di controllo di processo

کنترلر ۸۰۷۰ ورودی یو اس بی (USB) ، اترنت[۱] (انتخابی) و توانایی کنترل حداکثر بیست و هشت محور و چهار اسپیندل را دارد. این کنترلر تا ۲۸ محور (اسپیندل+محور) را همزمان کنترل می‌نماید. کنترلر مدل ۸۰۷۰ شرکت فاگور مدلی پیشرفته برای هر نوع ماشین‌ سی ان سی تراش و فرز است. سرعت انتقال اطلاعات ۱۰۰ مگابیت ثانیه می‌باشد.

زمان پردازش دستگاه ۰٫۵ میلی‌ثانیه است و دقت دستگاه به یک‌ میکرومتر می‌رسد. این کنترلر از یک پردازنده‌ی ۶۴ بیتی بهره می‌برد و دارای سه ورودی یو‌اس‌بی، ورودی اترنت، RS232، RS485 و RS422 می‌باشد. ورودی اترنت به صورت پیش فرض وجود دارد. سیستم عامل کنترلر ویندوز ایکس‌پی (Windows XP) است.

Always attentive to the market, FAGOR AUTOMATION presents the FAGOR 8070 CNC. A new family of digital controls that meet the demands of high-speed machining. With the help of the FAGOR 8070 CNC we can execute any instruction in a minimum time without loss of machining precision. The FAGOR 8070 CNC is able to control up to 16 axes, 1 spindle and 3 cranks. With the FAGOR 8070 CNC, machining times, without implying an increase in programming times, are considerably reduced - Всегда внимательны к рынку, Fagor Automation представлены FAGOR 8070 с ЧПУ. Новое семейство цифровых систем управления, которые отвечают требованиям высокоскоростной обработки. С помощью FAGOR 8070 ЧПУ мы можем выполнить любую команду в минимальное время без потери точности обработки. FAGOR 8070 CNC имеет возможность контролировать до 16 осей, 1 шпиндель и 3 чудаков. С FAGOR 8070 ЧПУ, время обработки, не подразумевая увеличение времени программирования, значительно снижаются

صفحه نمایش تمام رنگی و لمسی کنترلر ۸۰۷۰ در حالت استاندارد ۱۰٫۴ اینچ (۱۵ اینچ انتخابی) است. کیفیت صفحه نمایش بالا (FHD) است. این کنترلر امکان عیب‌یابی خودکار را دارد. کنترلر ۸۰۷۰ دارای واحد اینچ و متریک است و توانایی تصحیح خودکار را دارد و از مختصات کارتزین و قطبی بهره می‌برد.

Toujours attentif au marché, FAGOR AUTOMATION présente le CNC FAGOR 8070. Une nouvelle famille de commandes numériques répondant aux exigences de l'usinage à grande vitesse. Avec l'aide de la CNC FAGOR 8070, nous pouvons exécuter n'importe quelle instruction dans un temps minimum sans perte de précision d'usinage. La CNC FAGOR 8070 peut commander jusqu'à 16 axes, 1 broche et 3 manivelles. Avec la CNC FAGOR 8070, les temps d'usinage, sans entraîner une augmentation des temps de programmation, sont considérablement réduits - Da sempre attenta al mercato, FAGOR AUTOMATION presenta la FAGOR 8070 CNC. Una nuova famiglia di controlli digitali che soddisfano le esigenze di lavorazione ad alta velocità. Con l'aiuto della FAGOR CNC 8070 siamo in grado di eseguire qualsiasi istruzione in un tempo minimo, senza perdita di precisione di lavorazione. Il CNC FAGOR 8070 è in grado di controllare fino a 16 assi, 1 mandrino e 3 manovelle. Con il FAGOR CNC 8070, i tempi di lavorazione, senza che ciò comporti un aumento dei tempi di programmazione, sono notevolmente ridotti

حداکثر تعداد ورودی و خروجی دیجیتال کنترلر ۸۰۷۰ (پیش فرض) به ترتیب ۸ و ۸ است. این کنترلر دارای رم (RAM) یک مگابایتی و حافظه داخلی ۵۱۲ مگابایتی (پیش فرض) که در هر دو نوع تراش و فرز یکسان است، می‌باشد.

Immer aufmerksam auf den Markt, präsentiert FAGOR AUTOMATION die FAGOR 8070 CNC. Eine neue Familie von digitalen Steuerungen, die den Anforderungen der Hochgeschwindigkeitsbearbeitung gerecht werden. Mit Hilfe der FAGOR 8070 CNC können wir alle Anweisungen in einer minimalen Zeit ohne Verlust an Bearbeitungsgenauigkeit ausführen. Die FAGOR 8070 CNC kann bis zu 16 Achsen, 1 Spindel und 3 Kurbeln bedienen. Mit der FAGOR 8070 CNC werden die Bearbeitungszeiten, ohne dass sich die Programmierzeiten verlängern, deutlich reduziert - Her zaman piyasaya dikkat eden FAGOR AUTOMATION, FAGOR 8070 CNC'yi sunar. Yüksek hızlı işleme talebini karşılayan yeni bir dijital kontrol ailesi. FAGOR 8070 CNC yardımıyla herhangi bir talimatı minimum parça hassasiyetinde kaybetmeden yerine getirebiliriz. FAGOR 8070 CNC, 16 eksene, 1 iş mili ve 3 kranka kadar kontrol edebiliyor. FAGOR 8070 CNC ile, programlama sürelerinde bir artış anlamına gelmeden işleme süreleri önemli ölçüde azaltılır.

صفحه‌ی نمایش کنترلر ۸۰۷۰ شرکت فاگور اسپانیا دارای ۱۰ زبان[۲] است و کارکرد با آن برای اپراتور با استفاده از منوهای گرافیکی آسان می‌باشد. امکان وارد کردن فایل‌های DXF وجود دارد.

این کنترلر توانایی ماشینکاری فرز و تراش دارد و به راحتی با یک دکمه دستگاه از کنترل تراش به فرز و بالعکس تبدیل می‌گردد.

[۱] Ethernet

[۲] English, Spanish, Italian, German, French, Basque, Portuguese, Chinese, Russian and Czech

مشخصات

کشور سازنده

: اسپانیا

زمان پردازش اطلاعات

: 0.5 help

سرعت انتقال اطلاعات

: 100 help

ظرفیت ذخیره سازی (HDD-SSD-CFR)

: CF=0.512 (پیش فرض) help

حافظه کنترلر (RAM)

: 1 help

RS – RJ – PCI

: RS485 / RS422 / RS232

اترنت (Ethernet)

: دارد

یو اس بی (USB)

: دارد

حداکثر سرعت اسپیندل موتور

: 100.000 help

حداکثر تعداد محور قابل کنترل هم‌زمان

: 28

حداکثر تعداد محور قابل‌کنترل (محور+ اسپیندل)

: 4+28

استفاده از آیکان‌های تصویری

: دارد (پیشرفته)

زبان دستگاه

: 10 زبان (انگلیسی، چینی، ترکی، فرانسوی، پرتغالی و ...)

اندازه صفحه نمایش

: 10.4 اینچ (15 انتخابی) help

صفحه نمایش لمسی

: دارد

صفحه ‌نمایش تمام‌رنگی

: دارد

شرکت سازنده

: فاگور

مدل

: 8070

حداکثر تعداد مسیر (پردازش برنامه هم‌زمان)

: 4

حداکثر تعداد خروجی (Max. Output)

: 8

حداکثر تعداد ورودی (Max. Input)

: 8

نوع کدهای ورودی (M&G&T Code)

: M&G

دقت کنترلر

: 1 help

کنترلر دستی

: دارد

واحد (اینچ – متریک)

: اینچ - متریک

تصحیح خطا (Tool Compensation)

: دارد (پیشرفته)

محور مختصات

: کارتزین -قطبی

توانایی عملیات ماشینکاری

: تراش-فرز - حکاکی -دریلینگ - فینیشینگ

سروو موتور

: آنالوگ-دیجیتال

کنترلر مدل 8070 محصول شرکت فاگور
8070 شرکت فاگور (Fagor) اسپانیا یک دستگاه پیشرفته‌ است. این دستگاه به روزترین دستگاه کنترلر سی ان سی بوده و برای دستگاه‌های سی ان سی با تعداد محور بالا مناسب است. کنترلر 8070 به علت داشتن سی پی یو (CPU) بسیار قوی، سرعت پردازش بالایی داشته و با استفاده از خروجی‌ اترنت به سرعت اطلاعات را انتقال می‌دهد. دستگاه 8070 هر دونوع اسپیندل دیجیتال و آنالوگ را کنترل می‌نماید. همچنین این کنترلر دارای محیط گرافیکی پیشرفته‌ای است که می‌توان در داخل آن به مدل سازی برای عملیات ماشینکاری پرداخت.
7.8 امتیاز کل
زیاد

8070 شرکت فاگور (Fagor) اسپانیا یک دستگاه پیشرفته‌ است. این دستگاه به روزترین دستگاه کنترلر سی ان سی بوده و برای دستگاه‌های سی ان سی با تعداد محور بالا مناسب است. کنترلر 8070 به علت داشتن سی پی یو (CPU) بسیار قوی، سرعت پردازش بالایی داشته و با استفاده از خروجی‌ اترنت به سرعت اطلاعات را انتقال می‌دهد. دستگاه 8070 هر دونوع اسپیندل دیجیتال و آنالوگ را کنترل می‌نماید. همچنین این کنترلر دارای محیط گرافیکی پیشرفته‌ای است که می‌توان در داخل آن به مدل سازی برای عملیات ماشینکاری پرداخت.

انعطاف پذیری در کنترل محورها و جهات مختلف
9
دقت دستگاه
8
زمان پردازش و سرعت انتقال اطلاعات
8
ارزش ویژه برند در ایران
7
سطح دسترسی به خدمات پشتیبانی در ایران
7
نظر خود را اضافه کنید  |  خواندن امتیازها و نظرها
۴ نظر
نمایش همه بالاترین امتیاز پایین ترین امتیاز نظر خود را اضافه کنید
 1. پاسخ فولاد نوین 12 نوامبر, 2017 9:20 ق.ظ

  با سلام و احترام
  ایا شرکت فاگور نماینده ای در ایران جهت تامین قطعات دارد

  • پاسخ نبات 13 نوامبر, 2017 2:08 ب.ظ

   سلام

   بله، البته تامین تمامی قطعات لزوما امکان پذیر نیست

   باتشکر

 2. پاسخ مجتبی غلامعلی 27 نوامبر, 2017 3:54 ب.ظ

  سلام خسته نباشید
  خیلی ممنون از سایت خوب و مفیدتان.
  من در آلمان زندگی میکنم و در زمینه تهیه و صادرات ماشین آلات CNC فعالیت دارم .
  یک ماشین فرز خریدم که سال ساختش معلوم نیست.
  کنترل دستگاه Fagor 8050 است
  شما میدونید مدل ۸۰۵۰ از کی تولید شده؟
  یه سوال دیگه هم داشتم
  مودول CPU دستگاه ظاهرا سوخته
  دریاوها سالم هستند
  آیا امکان تهیه قطعه در ایران هست؟
  با تشکر

  • پاسخ نبات 28 نوامبر, 2017 9:58 ق.ظ

   سلام

   ممنون از لطف شما

   این شرکت در ایران نمایندگی (لزوما رسمی نیست) دارد

   اما وقتی شما بنا بر فرمایشتون در آلمان هستین، تهیه قطعات در آنجا مطمینا بسیار آسانتر و حتی به صرفه تر خواهد بود

   این فرمایش شما مانند این مثال است که شما قطعات شرکت خودروسارزی بنز را در خاورمیانه تهیه کنید در حالیکه خودشما

   در کشور مادر (آلمان) حضور دارید.

   در کل میتوان گفت، تهیه قطعات کنترلرها در ایران آسان نیست!!!

   در مورد تاریخ تولید:
   تولید این کنترلر (۸۰۵۰) بسیار قدیمی است. در حدود ۴۰ تا ۵۰ سال پیش می باشد. امروزه بیشتر از کنترلر ۸۰۵۵ برای سری های جدید
   استفاده می شود.
   اگر شما میخواهید سن دستگاه را از کنترلر آن تشخیص بدهید، جواب منطقی نخواهد داشت. میتوانید با شرکت مادر که سازنده دستگاه سی ان سی
   است، تماس حاصل فرمایید. مطمینا با استفاده از شماره سریال مندرج برروی دستگاه و … عمر دستگاه (حدودی) قابل دسترسی است.

   موفق باشید

نوشتن نظر

امتیاز کلی شما